قالیشویی یک ، معجزه

قالیشویی و مبل شویی معحزه

قالیشویی معجزه سرویس رفت و برگشت در اصفهان و تهران
قالیشویی یک ، معجزه Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

✔️ سوختگی

سوختگی سطحی مانند جای قابلمه یا اوتو با پرداخت سطح - سوختگی عمیق مانند سوختگی زغال و یا سیگار

 

✔️ پوسیدگی

رفع پوسیدگی فرش های دستباف و ماشینی برای فرش های که در مقابل رطوب بوده اند و پوسیدگی پیدا کرده اند

 

✔️ پارگی

پاره شدن فرش های دستباف و ماشینی

 

✔️ بیدخوردگی

خورده شدن پشت فرش توسط حشرات

 

✔️ لارخوردگی و بیده

خورده شدن سطح فرش توسط حشرات

 

✔️ چرم دوزی

چرم دوزی فرش برای صاف شدن لبه های فرش ویا حرکت نکرده فرش بر روی زمین

 

✔️ ریشه کشی

ریشه کشی فرش های ماشینی و دستباف 

 

✔️ دو گره یا تقویت ریشه

تقویت ریشه برای با دوام تر کردن ریشه فرش های دستباف

 

✔️ سر نخ

فرش ها بسته به کیفیت بافت فرش بالا امدن سر نخ چله های فرش بعد از شستشو فرش که آن را سرنخ مینامند آن را حذف کی کنند.

✔️ سوختگی

سوختگی سطحی مانند جای قابلمه یا اوتو با پرداخت سطح - سوختگی عمیق مانند سوختگی زغال و یا سیگار

 

✔️ پوسیدگی

رفع پوسیدگی فرش های دستباف و ماشینی برای فرش های که در مقابل رطوب بوده اند و پوسیدگی پیدا کرده اند

 

✔️ پارگی

پاره شدن فرش های دستباف و ماشینی

 

✔️ بیدخوردگی

خورده شدن پشت فرش توسط حشرات

 

✔️ لارخوردگی و بیده

خورده شدن سطح فرش توسط حشرات

 

✔️ چرم دوزی

چرم دوزی فرش برای صاف شدن لبه های فرش ویا حرکت نکرده فرش بر روی زمین

 

✔️ ریشه کشی

ریشه کشی فرش های ماشینی و دستباف 

 

✔️ دو گره یا تقویت ریشه

تقویت ریشه برای با دوام تر کردن ریشه فرش های دستباف

 

✔️ سر نخ

فرش ها بسته به کیفیت بافت فرش بالا امدن سر نخ چله های فرش بعد از شستشو فرش که آن را سرنخ مینامند آن را حذف کی کنند.

تماس فوری

سفارش آنلاین